sepolia logo

Περιβάλλον

Αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων σχετικά με θέματα περιβάλλοντος

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση α) για την αποδοχή πρόθεσης δωρεάς (μελέτης και έργου) από το «Κοινωφελές Ίδρυμα “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”» χωρίς αντάλλαγμα και για την έγκριση περί των μελετών που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της μελέτης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΣ» και β) για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στο πλαίσιο της κατασκευής έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΣ» από Ανάδοχο που θα ορισθεί από την ΑΡΙΟΝΑ ΑΕ, η οποία θα ενεργεί ως φορέας υλοποίησης κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” (Δωροθέτης), σύμφωνα με το Άρθρο 20 «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους» του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».
  Ημ/νια: 02/02/2023 12:55:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Υ4ΚΩ6Μ-935
 2. Θέμα: «Έγκριση της με Α.Π.404/02.01.2023 (ΑΔΑ: 6ΗΞΑΩ6Μ-ΩΜΝ) Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων με την οποία αποφασίστηκε η παράταση, κατά 10 ημέρες, της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 1.315.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων ποσό 200.000,00€ ως δικαίωμα προαίρεσης)».
  Ημ/νια: 01/02/2023 11:17:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΧΥΝΩ6Μ-8Λ9
 3. Θέμα: Έγκριση του από 02.01.2023 4ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων για την ανάδειξη Αναδόχου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ» στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ» και της πράξης (απόφαση ένταξης: ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 10992/2021/12.01.2022 (ΑΔΑ:6ΒΥΞ46ΜΤΛ6-5ΡΥ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 18.290.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στον έλεγχο της Υπεύθυνης Δήλωσης περί Οψιγενών Μεταβολών του Προσωρινού Αναδόχου
  Ημ/νια: 31/01/2023 12:05:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΔΥΝΩ6Μ-Λ68
 4. Θέμα: Πρόσκληση με τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέας της χρήσης «κινηματογράφου-θεάτρου» με την επωνυμία «ΆΣΤΟΡ», στο διατηρητέο κτίριο Σταδίου 28 στο Δήμο Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ.
  Ημ/νια: 25/01/2023 12:15:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 618ΜΩ6Μ-Μ56
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΙΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΔΕΔΔΗΕ.
  Ημ/νια: 20/01/2023 13:21:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ρ6ΒΠΩ6Μ-3ΝΥ
 6. Θέμα: έγκριση α) παράτασης της συνολικής διάρκειας υλοποίησης του αρχικού συμφωνητικού με Α.Π.:204193/21.07.2022 & ΑΔΑΜ: 22SYMV010975958 κατά δύο (2) μήνες και έως 20.09.2023, σύμφωνα με το άρθρο 4 του συμφωνητικού, ύστερα από το με Α.Π.: 5809/10-01-2023 αίτημα της Ένωσης των αναδόχων εταιρειών με την επωνυμία ¨CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και δ.τ. «CHOOSE A.E.» και STRATACOM (ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με δ.τ. «STRATACOM S.A.», κατά τη διάρκεια ισχύος του, χωρίς μεταβολή του Οικονομικού αντικείμενου του καθώς και χωρίς επιβολή κυρώσεων έναντι του αναδόχου, και β) την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των τμηματικών προθεσμιών των παραδοτέων 5,6,7,8 και 9 του άρθρου 7 του ανωτέρω συμφωνητικού, που αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» του Υποέργου 5 της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5053881, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 όπως ισχύει.
  Ημ/νια: 20/01/2023 10:29:43
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΝΧ5Ω6Μ-Ο0Ι
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΔΕΗ 2023.
  Ημ/νια: 20/01/2023 08:47:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΠΒ4Ω6Μ-184
 8. Θέμα: Πρόσκληση για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέας της χρήσης «κινηματογράφου-θεάτρου» με την επωνυμία «IDEAL (ΙΝΤΕΑΛ)», στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 46, στο Δήμο Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ.
  Ημ/νια: 18/01/2023 15:14:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9Φ9ΘΩ6Μ-9Φ1
 9. Θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΙΔΑΚΩΝ
  Ημ/νια: 17/01/2023 09:03:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΑΖ3Ω6Μ-ΤΦΛ
 10. Θέμα: Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Χαράλαμπου Αργυρού για την ολική κοπή ενός (1) δένδρου είδος Αείλανθου ηλικίας 30 ετών στην οδό Τσάτσου 1-3, του οποίου το ριζικό σύστημα έχει καταστρέψει το πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα.
  Ημ/νια: 10/01/2023 10:54:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΕΩ6Ω6Μ-Β3Ι

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Πολιτική διαχείρισης cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies τα οποία ανιχνεύουν την δραστηριότητά σας. Αυτό γίνεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του. Επίσης και η Google χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.